backBack to 4/2018
General and Professional Education
4/2018 pp. 15-19

Społeczna odpowiedzialność nauki jako niezbędny element gospodarki opartej na wiedzy


pdf Get full text pdf

Abstract

The issue of social responsibility is now appearing chiefly in the context of business (Corporate Social Responsibility – CSR). However, the social responsibility is also a crucial element of the world of science. The role of education is, since its dawn, to educate and train new generations, which will then continue the creation of economy. In the economy based on knowledge, a special role is played by higher education. Schools of higher education have an influence on the education and formation of elites, shaping of ethical conducts, or delineating of standards and directions of social and economic development of states. The article has touched upon various aspects of the social responsibility of science, with paying particular attention to the role of schools of higher education as the entities that implement the idea of CSR.

Key words

social responsibility of science, knowledge-based economy, corporate social responsibility in higher education, image of a school of higher education

References

1. Główny Urząd Statystyczny. Opracowanie sygnalne, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa, 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html, (dostęp 04.10.2018).

2. Onak-Szczepanik, B., Budowa gospodarki opartej na wiedzy w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Kopycińska D. (red.), Szczecin, 2005.

3. Koźmiński, A.,K., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa, 2001.

4. Schwartz, R., Kelly, E., Boyer, N., The emerging glob al knowledge economy, [w:] The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom?, OECD, Paris, 1999.

5. Drucker, P.F., Post – Capitalist Society, HarperBusiness, Nowy Jork, 1994.

6. Bylicki, A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Kukliński A. (red.), Warszawa, 2003.

7. Bowen, J., Education as sustainability, Environmental Education Research, 7 (2), 2001, pp. 153–166.

8. Rok, B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004.

9. Shattock, M., Managing Successful Universities, SRHE and Open University Press, Buckingham, 2003.

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668., tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2018.

11. Freeman, R.E., Strategic Management: A Stakeholder Perspective, Engelwood Cliffs, NJ Prentice Hall, 1984.

12. Kowalska, K., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2(13), t. 1, 2009.

13. Geryk, M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Współczesne Zarządzanie, nr 4, 2007, s. 136-143.

14. https://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/762, (dostęp 28.09.2018).

15. Duś, I.,A., Szkolnictwo wyższe – czy powinno się kształtować wizerunek uczelni? [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, Leja, K. (red), Gdańsk, 2008.

16. https://naukadlaciebie.gov.pl/, (dostęp 15.09.2018).

17. Wawrzyniak, B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI w., Warszawa, 1999.

18. http://www.miir.gov.pl/media/46898/Deklaracja_SOU.pdf, (dostęp 24.09.20180.