backBack to 4/2018
General and Professional Education
4/2018 pp. 9-14

Szkolenie osób niepełnosprawnych na kierujących pojazdami, jako element inkluzji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem


pdf Get full text pdf

Abstract

Almost a billion people in the world suffer from disability, according to estimates of the World Health Organization (WHO). If we take such people together with their families, people who support them, and all those who accompany the disabled in their struggle, we can realize that this problem afflicts huge masses of people. The awareness of the presence of persons with dysfunctions of various kinds and of their needs is important for the development of societies. One of the aspects of support and social inclusion for the disabled is the self-reliance of such people, which can manifest itself in their motorization-related mobility.

Key words

disabled people, motorization-related mobility, driver training, social inclusion and integration

References

1. Inkluzja społeczna osób wykluczonych społecznie – z doświadczeń Polskiego Komitetu Pomocy Społeczne, http://pkps.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Inkluzja-spo%C5%82eczna.pdf, (dostęp 10.09.2018).

2. Frąckiewicz, L., Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalne, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie społeczne, Katowice, 2005, s. 11-26.

3. Błeszyński, J., Inkluzja/ekskluzja jako wyzwanie społeczne w odniesieniu do edukacji specjalnej w Polsce, [w:] Inkluzja i ekskluzja społeczna osób z niepełną sprawnością, Warszawa, 2009, s. 14.

4. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429_pol.pdf;jsessionid=647490F5E5FEECB88 A153B86301C39C9?sequence=67, (dostęp 20.09.2018).

5. Piekarzewska, M., Zajenkowska-Kozłowska, A, Niepełnosprawność w świetle badań GUS [w:] Poradnik niepełnosprawnego kierowcy, pod red. K. Marciniaka, Warszawa, 2012.

6. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne, (dostęp 13.09.2018).

7. Galasiński, D., Osoby niepełnosprawne czy osoby z niepełnosprawnością”, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ files/0/477_01-Dariusz_Galasinski.pdf, (dostęp:13.09.2018).

8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997., Nr 78, poz. 483.

9. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Osób Niepełnosprawnych, Monitor Polski 1997, Nr 50, poz. 475.

10. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z pozn. zm. z dn. 28.02.2018 Dz.U.z 2018 r. poz. 728.

11. Marciniak, K., (red.), Poradnik niepełnosprawnego kierowcy, Warszawa, 2012, s.46.

12. Uchcińska, M., Tokarczyk, E., Odachowska, E., Psychologiczne aspekty niepełnosprawności kierowców, [w:]  Poradnik niepełnosprawnego kierowcy, Warszawa, 2012.

13. Ustawa prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602., z pozn zm. z dn. 9.05.2018, Dz.U. 2018 poz. 957.

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Dz.U. 2012 poz. 973, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000973&min=1, (dostęp 13.09.2018).

15. https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/monika-folwarczny-nieslyszacy-za-kierownica-cz-2, (dostęp 28.10.2018).

16. Opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Pomocy Kierowcom Niepełnosprawnym „Spinka”, http://www.spinka.org.pl/prawo-jazdy/kierowca-bez-barier-2/more,36528447, (dostęp: 30.10.2018).

17. Trębacz, D., Kumple z kursu, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/75096s, (dostęp 30.10.2018).