backBack to 3/2018
General and Professional Education
3/2018 pp. 52-56

Projektowanie stanowisk laboratoryjnych wspierających proces szkolenia praktycznego kadr morskich działu maszynowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej


pdf Get full text pdf

Abstract

Within the article a design offer of the Department of Ship and Power Plants of the Faculty of Ocean Engineering And Ship Technology at the Gdansk University of Technology has been presented. The offer concerns designing laboratory stations which might stand for the equipment of a didactic base of maritime educational centers i.e. maritime (naval) academies and schools as well as maritime affairs' professional training centers, which conduct different kind of specialist courses compatible with   the STCW Convention's requirements for the engine department's seaman and officers. There has been also moved forward the origin of changes introduced into the structured training frameworks within international domestic and near-coastal voyages, especially in an aspect of practical activities,  which aimed increasing a level of  the widely understood seagoing and inland vessels navigation's safety.

Key words

STCW Convention, practical trainings, laboratory stations, designing

References

1. Wawruch, R., Zakres Nowelizacji Konwencji i Kodeksu STCW w 2010 roku. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Nr 26, 2011.

2. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht — STCW, 1978.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Dz.U. z dnia 9 września 2005 r. Poz. 1445.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego. Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536.

5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Dz.U. z dnia 24 października 2011 r. Poz. 1368.