backBack to 3/2018
General and Professional Education
3/2018 pp. 32-38

Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem filmów dydaktycznych udostępnianych on line


pdf Get full text pdf

Abstract

Systematically conducted research showed that students prefer short multimedia messages as the optimal form of educational message. For this reason, a range of content in the form of films and presentations was developed for them. Publishing educational videos on YouTube involves accessing a range of YouTube Analytics reports. This solution offers researchers new opportunities to observe and interpret students’ behavior. Reports on maintaining focus show that students filter out comments and explanations they consider irrelevant. This means high cognitive competence, however, it can lead to the omission of key information. Bearing in mind the need to achieve educational goals, it is necessary to consider concentrating and maintaining attention when designing educational media. It is equally important to properly motivate students and to thoroughly verify knowledge and skills.

Key words

educational film, YouTube Analytics, e-learning, multimedia, short multimedia messages, cognitive preferences, teaching and learning methods, educational process

References

1. Arends, R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa, 2000.

2. Attention spans. Consumer Insights, Microsoft Canada, https://pl.scribd.com/document/265348695/Microsoft-Attention-Spans-Research-Report (dostęp 01.12.2017).

3. Biblioteka Narodowa, Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015, www.bn.org.pl/aktualnosci/1093-podstawowe-wyniki-badan-czytelnictwa-za-rok-2015.html (dostęp 19.03.2016).

4. Bruner, J.S., W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa, 1974.

5. Craik, F.I.M., Lockhart, R.S., Levels of processing: A framework for memory research, Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11, 1972 (6), s. 671-684.

6. Jędryczkowski, J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2005.

7. Jędryczkowski, J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2008.

8. Jędryczkowski, J., Pozawerbalny system stymulacji procesów poznawczych w przekazie medialnym, Pedagogika Mediów, 1-2, 2006 (2), s. 114-122.

9. Jędryczkowski, J., Rola i miejsce komunikatów niewerbalnych w systemie kształcenia na odległość, [w:] B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2010.

10. Jędryczkowski, J., Forma i treść komunikatu multimedialnego w dobie zaniku czytelnictwa – wyniki badań, General and Professional Education, 2, 2014, s. 36-45.

11. Jędryczkowski, J., Cognitive preferences of recipients of the educational kind short multimedia messages, W: E. Baron-Polańczyk (red.) ICT in Educational Design, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2016.

12. Jędryczkowski, J., Krótkie komunikaty multimedialne w procesie nabywania wiedzy proceduralnej, General and Professional Education, 3, 2016, s. 11-21.

13. Krugman, H.E., Memory Without Recall, Exposure Without Perception, Journal of Advertising Research, 11-12, 2000, s. 49-54.

14. de Kerckhove, D., The Skin of Culture: Investigating the New Electronic Reality, Kogan Page. London, 1997.

15. de Kerckhove, D., Inteligencja otwarta, Wyd. Mikom, Warszawa, 2001.

16. Lobin, H., Marzenie Engelbarta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym, PIW, Warszawa, 2017.

17. McLuhan, H.M., McLuhan, E., Laws of Media: The New Science, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 1988.

18. Sprzedaż magazynów młodzieżowych (średnia sprzedaż ogółem w latach 2007-2016, https://businessinsider.com.pl/ media/prasa/sprzedaz-bravo-i-innych-magazynow-mlodziezowych-w-polsce/ckz9qc5 (dostęp 01.12.2017).

19. Trzebińska, E., Komunikacja interpersonalna, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa, 1997.

20. Włodarski, Z., Psychologia uczenia się, t.1, PWN, Warszawa, 1996.

21. Wygotski, L.S., Myślenie i mowa, PWN, Warszawa, 1989.

22. Zimbardo, P.G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 1999.

23. Zimbardo, P.G., Gerig, R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 2012.