backBack to 3/2018
General and Professional Education
3/2018 pp. 24-31

Wybrane czynniki budowania kapitału intelektualnego regionu związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w Województwie Lubuskim


pdf Get full text pdf

Abstract

Higher education institutions by developing their educational and research activities and by creating networks of cooperation with regional private and public sector businesses play an important role in the process of building intellectual capital, which is one of the key factors determining competitiveness of enterprises and regions. The paper identifies and makes a time analysis of a group of factors that affect development of intellectual capital, which depend on operation of higher education institutions in Lubuskie Voivodeship. The analysis provided grounds for the guidelines that aim at strengthening the intellectual capital of the region, addressing especially regional colleges.

Key words

intellectual capital, region, intellectual capital indicators related to the functioning of higher education institutions in the Lubuskie Voivodeship

References

1. Rószkiewicz, M., Węziak-Białowolska, D., Pomiar i modelowanie kapitału intelektualnego regionu na przykładzie Polski, Gospodarka Narodowa, 10, 2008, s. 45-67.

2. Węziak, D., Model kapitału intelektualnego regionu – koncepcja pomiaru i jej zastosowanie w analizie porównawczej regionów, praca doktorska, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa 2008.

3. Bombiak, E., Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 88, 2011.

4. Skrzypek, E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2009.

5. Makulska, D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, 88, 2012, s. 169-193.

6. Projekt ustawy o - Prawo o szkolnictwie wyższym - Ustawa 2.0, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-927-2018/$file/8-020-927-2018.pdf (dostęp 29.06.2018).

7. Haberla, M., Bobowski, S., Od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, Wrocław, 2013.

8. Piotrowska–Piątek, A., Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni, DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.08, Miscellanea.

9. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009.

10. Diagnoza szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, materiał opracowany w ramach prac Grupy roboczej ds. szkolnictwa wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra, 2017.

11. Ranking Perspektyw, http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ran [king-uczelni-akademickich (dostęp 09.06.2018).

12. STRATEG, http://strateg.stat.gov.pl/ (dostęp 08.05.2018).

13. Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 08.05.2018).

14. Lubuski instytucje otoczenia biznesu  http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-gospodarka/iob-parki/ (dostęp 08.05.2018).

15. Kowalewska, M., Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego w Polsce, Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Agrobiznesu, Tom XVII, zeszyt 4, 2012, s. 131-135.