backBack to 2/2018
General and Professional Education
2/2018 pp. 3-9

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w procesie kształcenia językowego


pdf Get full text pdf

Abstract

Communicative competences and their development in the training processes have been discussed in this article. Communicative competence is an ambiguous name. It has been interpreted in different ways. In the light of the presented ideas, communicative competence development means the increase of knowledge and ability to use it. It refers to diversifying and merging (balancing) forms of communicative situation changeability: time, space, place, dimensions and ways of communication and their appropriate implementation in the process of interpersonal communication. Such diversifying and merging forms of communicative situation changeability are adequate to a present communicative situation in order to communicateof interlocutor and roles one is acting out.

Key words

competence, performance, learning, education, learning a foreign language

References

1. Chomsky, N., Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge & Massachusetts: The Massachussetts Institute of Technology, Zagadnienia teorii składni, przekł. I. Jakubczak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1965.

2. Chomsky, N., O strukturach poznawczych i ich rozwoju - odpowiedź na wykład Jeana Piageta,[w:] N. Chomsky’ego próba rewolucji  naukowej, Warszawa, 1995.

3. Grucza, F., Lingwistyczne uwarunkowania glottodydaktyki, (w:) F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a lingwistyka, Warszawa, 1975.

4. Handke, K., Socjologia języka, PWN, Warszawa, 2008.

5. Iluk, J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008.

6. Kielar-Turska, M., Jak dziecko interpretuje zachowania własne i innych, Wychowanie Przedszkolne, Nr 10, 2004, s. 34-39.

7. Krasowicz-Kupis, G., Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka., UMCS, Lublin, 2004.

8. Kurcz, I.,  Język a reprezentacja wiedzy w umyśle, PWN, Warszawa, 1987.

10. Ledzińska, M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000.

10. Ledzińska, M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczn, Gdańsk, 2000.

11. McCroskey, J.C., Communication competence and performance: A research and pedagogical perspective, Communication Education, No. 1, 1982, pp.1–7.

12. Mystkowska-Wiertelak, A., Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki, Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, Nr 5, 2012, s.105-108.

13. Paulston Ch.B., Developing Communicative Competence: Goals, Procedures and Techniques, Washington, DC, 1974.

14. Pawlak, M., Mystkowskiej-Wiertelak, A., Pietrzykowska, A., Nauczyciel języków obcych, dziś i jutro, UAM, Poznań, 2009.

15. Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, Poznań, 2001.

18. Piotrowski, A., O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, pod red. A. Schaffa, Wrocław, 1980.

19. Rice, M., Poznawcze aspekty rozwoju komunikacyjnego [w:] B. Bokus, G.W. Shugar (red.), Psychologia języka dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007.

20. Rosner, K., Teoria języka i umysłu ludzkiego Noama Chomsky’ego i jej interdyscyplinarna doniosłość, [w:] Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Język i jego nabywanie, t. 1, oprac. Przez M. Piatelli-Palmariniego, wybór K. Rosner, przekł. A. Bielik, A. Graff, A. Putrament i inni, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1995.

21. Schachter, L., Communicative competence revisited, [w:] The Development of Second Language Proficiency, (red.) B. Harley, P. Allen, J. Cummins, M. Swain., Cambridge, 1990.

22. Stasiuk, K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003.

23. Tomasello, M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2002.