backBack to 3/2017
General and Professional Education
3/2017 pp. 18-22

Uczenie się osób dorosłych w myśl teorii Jack’a Mezirowa


pdf Get full text pdf

Abstract

The aim of this article is to show the learning of adults in the context of the theory of Jack Mezirow. This American author proposed a theory of transformative learning as the only one which is competent to an adult man. It is based primarily on the change of the way an adult assigns the meanings by their individual experience

Key words

theory, learning, andragogy, Jack Mezirow

References

1. Czerniawska, O., Dojrzewanie do dorosłości,[w:] T. Wujek (red.) Wprowadzenie do andragogiki, Radom, 1996.

2. Field, J., Lifelong Learning and the New Educational Order, London (za: M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatyczne zmianie w andragogice, Wrocław, 2010).

3. Illeris, K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy uczenia się, Wyd. DSW, Wrocław, 2006.

4. Jarvis, P., Beyond the Learning Society: Globalization and the Moral Imperative of Reflective Social Change, International Journal of Lifelong Education, 3 (25), pp. 201-211.

5. Kształcenie dorosłych 2011, GUS.

6. Luber, D., Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania, Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (42-43), 2009, s. 27-40.

7. Malewski, M., “Dorosłość” - kłoptliwa kategoria andragogiki, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, nr 3 (63), 2013, s. 23-40.

8. Malewski, M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatyczne zmianie w andragogice, Wyd. DSWE, Wrocław, 2010.

9. Malewski, M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wyd. UW, Wrocław, 1998.

10. Muszyński, M., Wrona, M., Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej, Coaching Review, 1, 2014, s. 30-59.

11. Pleskot-Makulska, K., Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jack’a Mezirowa, Rocznik Andragogiczny, 2007, s. 81-96.

12. Skrzypczak, J., Proces kształcenia człowieka dorosłego, [w:]T. Wujek (red) Wprowadzenie do andragogiki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom, 2006, s. 270-307.

13. Szewczuk, W., Psychologia człowieka dorosłego. Wybrane zagadnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1961.

14. Turos, L., Andragogika ogólna, Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 1993.

15. Urbańczyk, F., Dydaktyka dorosłych, Ossolineum, Wrocław, 1965.

16. Wrona, M., Transformatywne uczenie się w coachingu, tekst niepublikowany.