backBack to 1/2017
General and Professional Education
1/2017 pp. 54-60

Synergiczny obraz osobowego rozwoju ucznia


pdf Get full text pdf

Abstract

In the literature you can find a variety of theories, concepts and models of personal development of the student. One of them is a synergistic model. It arises from the ways of education called integral or holistic. In synergistic education love is a guiding principle realized by such rules as: a) the rule that a teacher desires best for a pupil; b) rule of non-possessive warmth; c) rule of the proper support; d) the rule of giving witness; e) rule of building deeper relationships; f) rule of affirmation.

In personal upbringing of a synergistic type there are some obstacles, such as anger, aggression and violence. The last part of the article was to show adequate strategy of student’s personal development synergy, which takes place in the area of ​​mutual trust. The principle of personal subjectivity must be stressed here. You can identify six pairs of tasks which meet the following requirements of synergistic interaction: description, orientation of the problem, spontaneity, empathy, contact based on the principle of equality and openness to information.

Teacher realizing synergistic model of education should take into account the seven basic characteristics of the student image as a person: a) the ability to learn; b) the ability to love; c) freedom; d) religion; e) legal subjectivity; f) completeness; g) dignity.

The proper relationship between a teacher and a student is symmetrical what is based on mutual recognition of the personal dignity of both parties.

It is worth noting that the personal, synergistic development of the student cannot take place without the participation of their natural family system. The effect of family education is to form the inner man.

Key words

synergy, student, teacher, family system, the inner man

References

1. Bereźnicka, M., Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014.

2. Colman, A.M., Słownik psychologii, PWN, Warszawa, 2009.

3. Czyżowska, D., Integracja, w: J. Siuta (red.), Słownik psychologiczny, Wyd. Zielona Sowa, Kraków, 2005.

5. Dubis, M., Świat wartości i plany życiowe licealistów, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2013.

6. Galas, B., Zmiana społeczna i pokoleniowa a wychowanie, w: B. Baraniak, B. Galas, B. Krajewska, S. Janiec. Z. Babicki, D. Nawrat, Człowiek i jego współczesne problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 2005.

7. Gasiul, H., W poszukiwaniu  źródeł zagrożenia rozwoju osobowości, w: M. Ledzińska, G. Rudkowska, I. Wrona (red.), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 2005.

8. Kostrubiec–Wojtachno, B., Wspomaganie rozwoju, w: J. Karbowniczek (red.), Mały leksykon

pedagoga wczesnoszkolnego, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa, 2014.

9. Łobacz, M., Rola szkoły w osobowym wychowaniu ucznia, w: A. Rynio (red)., Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, Fundacja ServireVeritati, Instytut Edukacji  Narodowej, Lublin, 2014.

10. Mazur, P., Podstawy pedagogiki pastoralnej, Wyższa Szkoła Filozoficzno–Pedagogiczna „Ignatianum”, Wyd. WAM, Kraków, 2011.

11. Niemiec, J., Edukacja wobec zagrożeń, w: S. Guz (red.), Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008.

12. Potter-Efron, R., Życie ze złością. Jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2012.

13. Reber, A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2000.

14. Stepulak, M.Z., Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, RW KUL, Lublin, 1995.

15. Stepulak, M.Z., Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i praktycznej psychologów, w: J. Brzeziński, M. Toeplitz–Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, 2000.

16. Stepulak, M.Z., Tajemnica zawodowa psychologa, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2014.

17. Stepulak, M.Z., Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2010.

18. Stepulak, M.Z., Czy szkoła kształtuje czy deformuje ucznia ? Meandry współczesnego wychowania w Polsce, w: W służbie szkole i nauce, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, 2014.

19. Synergia, Charaktery, 10(177), 2011, s. 9.

20. Śnieżyński, M., Dialog w rodzinie, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków, 2014.

21. Uchnast, Z., Holizm w psychologii, w: Encyklopedia katolicka, tom VI, Lublin, 1993.

22. www.grupasynergia.com (dostęp 23.09.2016).

23. nf.pl/manager/coaching – jako instytucja (dostęp 23.09.2016).

24. Homplewicz, J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.