backBack to 1/2017
General and Professional Education
1/2017 pp. 43-48

Czynniki ryzyka kształcenia inżyniera w polskich uczelniach publicznych


pdf Get full text pdf

Abstract

The purpose of this paper is to identify and assess risk factors associated with the engineer education at the Polish public universities. In this paper the risk concept is broken down into two main criteria: (a) the probability, which is the possibility of an undesirable occurrence, and (b) the impact, which is the degree of seriousness and the scale of the impact if the undesirable thing occurs. Questionnaire survey was conducted with the involvement of experts and statistical analysis was carried out in order to identify the major risks.

Key words

high education, engineer, quality, risk factors

References

1. Cichoń, S., Szkoła wyższa jako nowoczesna organizacja, Teraźniejszość– Człowiek – Edukacja, 1(61), 2013, s. 139-154.

2. Dey, P.K., Clegg, B., Cheffi, W., Risk management in enterprise resource planning implementation: a new risk assessment framework, Production Planning & Control, 1(24), 2013. pp. 1-14.

3. Galwey, L., Quantitative Risk Analysis for Project Management. A Critical Review, Work Paper, Rand Corporation, 2004.

4. Grotkowska, G., Gajderowicz, T., Wincenciak, L., Wolińska, I., Raport końcowy z badania: Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL, NCBiR, Warszawa, 2014.

5. Karbownik, A., Dźwigoł, H., Wodarski, K., System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej, ZN PS, Seria: Organizacja i zarządzanie, 60(1871), 2012, s. 125-139.

6. Kaźmierczak, J., „Technology assessment” jako przykład nowego wyzwania w kształceniu inżynierów: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań, General and Professional Education, 1, 2015, pp.18-27.

7. Kłos, R., Diagnozowanie ryzyka na przykładzie wyższej uczelni technicznej, Logistyka, 6, CD, 2013.

8. Kwiek, M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wyd. UAM, 2010.

9. Mc Kim, R.A., Risk management-back to basics, Cost Engineering, 12(34), 1992, pp. 7-12

10. Nicewicz, G., Ocena przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych, General and Professional Education, 3, 2012, s. 20-26.

11. Project Management Body of Knowledge, A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square, 2000.

12. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Bentley Jennison dla Ministerstwa Finansów, 2007.

13. Raftery, J., Risk Analysis in Project Management, E&FN Spon, London, 1994.

14. Raport Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk, nr 1/2015.

15. Raport Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016, Rekomendacje w sprawie odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości, nr 4/2016.

16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Dziennik Ustaw nr 253, 14722, poz. 1520.

17. Stankiewicz, Ł., Spór o edukację wyższą w perspektywie teorii dóbr pozycjonalnych, Teraźniejszość– Człowiek – Edukacja, 66(2), 2014, s. 109-130.

18. Szczepańska-Woszczyna, K., Pabian, A., Ratajczak, S., Kształtowanie kluczowych kompetencji inżynierskich w perspektywie oczekiwań podmiotów otoczenia społecznogospodarczego, Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 2014.

19. Szmit, M., Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 28, 2012, s. 228-235.

20. Szopa, T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.

21. The Orange Book: Management of Risk - Principles and Concepts, HM Treasury, London, 2004.

22. Tufano, P., Managing Risk in Higher Education, Forum Futures Symposium, Aspen, 2011.

23. Wilkin, J. i in., Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, KRASP, Warszawa, 2015.

24. Williams, T.M., Risk-management infrastructures, International Journal of Project Management, 11(1), 1993, pp. 5-10.

25. Wronowska, G., Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 2015, s. 115-127.

26. Vose, D., Risk analysis: A quantitative guide, John Wiley & Sons, Chichester, 2008.