backBack to 3/2015
General and Professional Education
3/2015 pp. 52-60

Rozwój kompetencji zawodowych absolwentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce


pdf Get full text pdf

Abstract

Employment in a competitive market raises the need for continuous improvement in professional competencies. This concerns numerous professional categories among those employed in the entities of the sectors of services and manufacturing. The aim of this paper is to indicate the motivations and preferred forms of professional improvement among graduates from university schools of physical education in Poland. The research carried out in order to achieve the study aim is based on the methodologies of the analysis of subject literature, diagnostic survey and case study. The results obtained in the study demonstrate that the professional improvement of the respondents (graduates) is more often guided by autotelic rather than economic motivations. The preferred forms of improving professional competencies are courses and trainings as well as post-graduate studies organized most frequently by parent universities. The results obtained lead to the conclusion that university schools of physical education (also other universities) have to regularly monitor careers of their graduates and offer various forms to improve professional competencies that are adjusted to changing expectations of employers.

Key words

graduates, university schools of physical education, professional competencies, lifelong learning, motivations

References

1. Solarczyk-Ambrozik E., Od uspołecznienia „mas” do upodmiotowienia jednostek – od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe życie, Edukacja Dorosłych, 1, 2013, s. 35-44.

2. Kwieciński Z., O reformie oświaty: co wyrównać, co zróżnicować, czego najbardziej potrzeba. Głos w dyskusji, (w:) H. Moroz (red.) Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 13-17.

3. www.stat.gov.pl (dostęp 08-06-2015 r.).

4. Pacuska M., Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych – przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników, e-mentor.edu.pl, 1(53), SGH, Warszawa 2014, s. 4-11.

5. Łozowiecka W., Postawy wychowawczo-dydaktyczne kształcenia kompetentności zawodowe, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 2009.

6. Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3–4, s. 19-32.

7. Juszczyk S., Współczesny nauczyciel – jego kompetencje zawodowe i etyczne. Ujęcie konstruktywistyczno-kongnitywistyczne, (w:) S. Juszczyk, J. Ogrodnik, E. Przybył (red.), Osobowość, kompetencje, powinności nauczyciela i wychowawcy, AWF, Katowice 2011, s. 33-57.

8. Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia – student – absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ideaGORA, Warszawa 2013.

9. Denek K., Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

10. Wartecka-Ważyńska A., Absolwenci uczelni wychowania fizycznego na rynku pracy w Polsce. AWF w Poznaniu, Poznań 2014.

11. Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni. SGH, Warszawa 2012.