backBack to 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 73-83

Moduł doskonalenie jakości procesów dla kierunków kształcenia inżynieria produkcji i logistyka


pdf Get full text pdf

Abstract

The implementation of the National Qualification Frames (NQF) in higher education requires the transformation of educational system oriented goals on outcomes of learning. The most important element of the new education system is developing methods, tools and objective criteria for assessing the outcomes of learning. In the paper, in the light of the requirements of the NQF the range of learning issues and also the methods and forms of teaching activities employed at the course of didactic process when implementing the Process Quality Improvement module are presented.

Key words

production engineering, logistics, quality management, process quality improvement, didactic module, knowledge, skills, competencies, National Qualification Frames (NQF)

References

1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – podręcznik, wyd. MNiSzW, www.nauka.gov.pl (dostęp 5.02.2015).

 2. Plewka Cz., Krajowe ramy kwalifikacji w doskonaleniu pracy nauczyciela i kształtowaniu kompetencji uczących się, General and Profesional Education, 1/2010, s. 5-28.

3. Mc Kay D., Fanning D., Sztuka skutecznego porozumiewania się,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

4. Nauczanie problemowe, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół województwa Małopolskiego, http://edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/portalbu/aktual_2014/info_o_projekcie_ldc_2.pdf (dostęp 5.02.2015).

5.Lubina E., Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/25.pdf (dostęp 5.02.2015).

6.Goetzendorf-Grabowska M., Nauczanie przez projekty i problemy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Innowacje w Edukacji Akademickiej, nr 1 (4)/2004.

7. Rydzewska-Włodarczyk M., Zasady oceny efektów kształcenia – wybrane problemy, Oeconomica 287(63), Szczecin 2011, s. 223-234.

8. Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (red.) K.W. Jaskot, Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006.