backBack to 4/2014
General and Professional Education
4/2014 pp. 24-28

Мотивационный аспект урока


pdf Get full text pdf

Abstract

The paper deals with the problem of the formation of motivational states of pupils in the learning process. The view on a solution of the problem of the famous Russian pedagogue O.S. Grebenyuk is presented. The basic approaches to the problem of motivation of the educational process are expounded in the article. The motivational structure of the lesson offered by O.S. Grebenyuk is analyzed. The possibilities of competence, axiological and design approaches to solving the problem of formation of motivation are considered in the text.

Key words

motivation, motivational states, motivational support of educational process, motivational structure of the lesson, the axiological approach, the competence-based approach, the project approach

References

1. Grebenyuk, О.S. Vospitatelnye vozmozhnosti uroka / О.S. Grebenyk // Sovetskaya pedagogika, 1986. - nr 6. - S. 73–74

2. Grebenyuk, О.S Didakticheskie osnovy formirovania motivatsii uchenia I truda uchashikhsya professionalnoi shkoly: Diss. … d-ra ped.nauk / О.S. Grebenyuk. - Kazan, 1988. – 442 s.

3. Gurova, V.P. Formirovanie motivatsionnoi kompetentnosyi u starsheklassnikov v uchebno-vospitatelnom protsesse: Avtoref. diss. … kand.ped.nauk / V.P. Gurova. – Kaliningrad, 2004. – 22 s.

4. Makhmutov, М.I. Sovremenny urok / М.I. Мakhmutov. - М.: Pedagogika, 1981. – 192 s.

5. Мorozli, I.B. Pedagogicheskie uslovia formirovania I razvitia motivatsionnoi i emotsionalnoi sfer individualnosti mladshego podrostka: Avtoref. diss. … kand.ped.nauk / I.B. Моrozli. – Kaliningrad, 2002. – 21 s.

6. Suslina, А.А. Motivatsionnoe obespechenie uchebnoi deyatelnosti studenta: Avtoref. diss. … kand.ped.nauk / А.А. Suslina. – Kaliningrad, 1999. – 21 s.