backBack to 2/2013
General and Professional Education
2/2013 pp. 20-25

Style uczenia się i metody aktywizujące w edukacji dorosłych


pdf Get full text pdf

Abstract

Education is an important part of the activities of adults. To be able to effectively prepare the teaching process training, one needs to understand and take into account the factors that determine the specificity of adult education. The purpose of this article is to present the learning styles and describe methods of adults’ activation to support the educational process.

Key words

learning style, activating methods, traditional methods, adult education, learning process

References

1. Bednarczyk H., Wokół jakości kształcenia zawodowego, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2(77)/2012 s. 5-6 (edu 2-2012).

2. Hofman Z., O możliwościach wykorzystania pedagogiki zabawy w działaniach wychowawczych, „Grupa i Zabawa” 2000, nr 1.

3. Kargul J., Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie, Chowanna. Nauki o wychowaniu ponowoczesnym świecie t.1 (20) Wyd Uniw Śląskiego, Katowice 2003 s. 194-205.

4. Kędzierska M., Wykorzystywanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych, www.czytelnia.cnbop.pl/sites/default/files/czytelnia/files/pdf/257.pdf, stan na dzień 22.04.2013.

5. Kolb D., Experiential learning, Prentice Hall, New Jersey 1984.

6. Kowalik E., Metody kształcenia dorosłych, www.okun.gda.pl/zalaczniki/metody_ksztalc_doroslych.pdf.

7. Kozak M., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, Wyd. GWP, Gdańsk 2009.

8. Lędzińska M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki nr 2 , Wyd. GWP, Gdańska 2004s. 117 – 136.

9. Łaguna M., Fortuna P., Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk GWP 2009.

10. Mikołajczyk K., Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia, E-mentor 2 (39) / 2011.

11. Money P., How do you decide what methods to use when designing a training program? Training Journal, www.trainingjournal.co.uk.

12. Oleszak A., Kształtowanie postaw warunkujących bezpieczną pracę i naukę w środowisku studenckim, General and Professional Education 4/2011 s. 31-35.

13. Rae L., Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Wyd. oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

14. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

15. Sitko – Lutek A., Nauka w dobrym stylu. Jak praktycznie wykorzystać znajomość stylów uczenia się? Personel i Zarządzanie, 19, 2000 s. 36-38.

16. Skills. Wskazówki do nabywania umiejętności uczenia się, www.faea.es/G1_SKILLS/.../Learning _Styles_and_strategies_PL.pdf.

17. Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Wyd. Rubikon, Kraków 2000.