backBack to 3/2017
General and Professional Education
3/2017 pp. 48-53

Edukacja permanentna rolników podstawą w przeciwdziałaniu zanieczyszczeń mikotoksynami w zbożach


pdf Get full text pdf

Abstract

Contemporary world requires representatives of all occupations to learn permanently. The achievements of medicine, biology, technology and other fields bring new information about human activities almost every day. One of the fields is agriculture, which is nowadays being used to gain the benefits of science to produce more and more crops. The contamination of food products with mycotoxins is a very big problem nowadays. Mushrooms are ubiquitously occurring organisms. They have both positive and negative impact on the environment. Their by-products of metabolic processes are mycotoxins. For cereal contamination can occur at every stage of production, so it is important to conduct permanent education among farmers and producers to minimize the risk of pollution.

Key words

mycotoxins, fungi, cereals, health, permanent education

References

1. Berry, L., The pathology of mycotoxins, Pathol, 154, 1988, pp. 301-311.

2. Błażej, J., Metabolity grzybów toksykotwórczych i ich znaczenie, Zeszyt Nauk AR im. Hugona Kołątaja w Krakowie, 388, 2001, s. 51-54.

3. Buśko, M., Góral, T., Cichy, H., Matysiak, A., Perkowski, E., Akumulacja deoksyniwalenol i ergosterolu w ziarnie pszenżyta porażonym przez Fusarium culnorum, Agicultura, 4, 2006, s. 21-28.

4. Creppy, E., Update of survey, regulation and toxiceffects of mycotoxins in Europe, Toxicol. Lett, 127, 2002, pp. 19-28.

5. Czerwiecki, L., Mykotoksyny w ziarnie zboż i co dalej? Przegląd zbożowo-młynarski, 8, 2005, s. 25-27.

6. Grajewski, J., Twarużek, M., Zdrowotne aspekty oddziaływania grzybów pleśniowych i mikotoksyn, Alergia, 3, 2004, s. 45-49.

7. Jarczyk, A., Jędrychowski, L., Wróblewska, B., Jędruczko, R., Relaton between ochratoxin A kontent in cereal grain and mixed meals determined by the ELISA and HPLC methods and attempt to evaluate their usability for monitoring studiem, Pol.J. Food Nutr. Sci., 1, 1999, pp. 53-64.

8. Jarzynka, S., Dąbkowska, M., Netsvyetayeva, I., Swoboda-Kopeć, E., Mikotoksyny - niebezpieczne metabolity grzybów pleśniowych, Medycyna Rodzinna, 4, 2010, s. 113-119.

9. Korbas, M., Horoszkiweicz-Janka, J., Znaczenie i możliwości ograniczenia szkodliwych metabolitów pochodzenia grzybowego, Postępy w Ochronie Roślin, 2, 2007, s. 141-148.

10. Mazurkiewicz, J., Solarska, E., Kuzdraliński, A., Muszyńska, M., Wpływ sposobu nawożenia nawy stępowanie toksyn fusaryjnych w pszenicy ozimej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 4, 2010, s.15-17.

11. Michalik, T., Rusin, T., Kisała, J., Nowe trendy w metodach usuwania mikotoksyn z produktów żywnościowych i pasz, Materiały Jubileuszowej V Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej, 2009, s. 62-64.

12. Pardo, E., Martin, S., Sanchis, V., Ramos, A., Prediction of fungal growth and ochratoxin A production by Aspergillus ochraceus on irradiated barley grain as influence by temperature and water activity, International Journal of Food Microbiology, 95, 2004, pp.79-88.

13. Park, B.J., Takatori, K., Sugita-Konishi, Y., Kim, I., Lee, M., Han, D., Chung, K., Hyum, S., Park, J., Degradationofmycotoxins Rusing microwave –included argonplasma AT atmospheric pressure, Surface and Coating Technology, 201, 2007, pp. 5733-5737.

14. Piva, G., Galvano, F., Pietri, A., Piva, A., Detoxification methods of aflatoxins A review, Nur. Res., 5, 1993, pp. 1-7.

15. Podolska, G., Czynniki wpływające na zanieczyszczenie zbóż mikotoksynami, Wieś Jutra, 2, 2013, s. 31-32.

16. Pokrzywa, P., Cieślik, E., Topolska, K., Ocena zawartości w wybranych produktach spożywczych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3, 2007, s.136-146.

17. Postupolski, J., Rybińska, K., Ledzion, E., Kurpińska-Jaworska, J., Szczęsna, M., Karłowski, K., Badania monitoringowe w zakresie oznaczania poziomu toksyn T-2 i HT-2 w przetworach zbożowych, Rocznik PZH, 4, 2008, s. 429-435.

18. Rybińska, J., Postupolski, J., Ledzion, E., Kurpińka-Jaworska, J., Szczęsna, M., Programy monitoringowe realizowane przez państwową inspekcję sanitarną w zakresie zanieczyszczenia wybranych środków spożywczych mikotoksynami, Rocznik PZH, 1, 2008, s.1-7.

19. Saleemullah, A., Aflatoxin contents of stored and artficially inoculated cereals and nuts, Food Chemistry, 98, 2006, pp. 699-703.

20. Solarska, E., Kuzdraliński, A., Wójcik, W., Targoński, Z., Mykotoksyny w pszenżycie ozimym uprawianym w ekologicznym systemie produkcji, Journal of Research and Applications in Aqricultural Engineering, 4, 2010, s.102-107.

21. Soroka, P.M., Cyprowski, M., Szadkowska-Stańczyk, I., Narażenie zawodowe na mikotoksyny w różnych gałęziach przemysłu, Medycyna Pracy, 4, 2008, s. 333-345.

22. Stanisławczyk, R., Rudy, M., Świątek, B., Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych Województwa Podkarpackiego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6, 2010, s. 58-66.

23. Sweeney, M., Dobson, A., Mycotoxin production by Aspergillus, Fusarium and Penicillium Species, FoodMicrobiol, 43, 1991, pp. 141-158.

24. Tomczak, M., Wiśniewska, H., Stępień, Ł., Kosecki, M., Chełkowski, J., Golińki, P., Deoxynivalenol, nivalenol and monilidoemin in wheat Samales whit head blight symptoms in Poland(1998-2000), European Journal of Plant Pathology, 108, 2002, pp. 625-630.

25. Wolny-Koładka, K., Grzyby z rodzaju Fusarium - występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku, Kosmos –problemy nauk biologicznych, 4, 2014, s. 623-633.