backBack to 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 59-72

Kształcenie o bezpieczeństwie chemicznym w transporcie materiałów niebezpiecznych


pdf Get full text pdf

Abstract

The article presents and briefly discusses the issues concerning teaching chemical safety during transporting and using hazardous materials in order to prevent accidents. It also gives an overview of basic international and national regulations related to safety during transport and use of such materials. The main goal of international action undertaken to ensure chemical safety is the prevention of accidents with chemical substances. For this purpose students should be educated with appropriate subjects such as Chemistry of Hazardous Materials.

Key words

teaching chemistry of hazardous materials, chemical safety, legislation, identification, classification, labelling, hazardous substances, didactic module

References

1. Bęczkowska S., Transport towarów niebezpiecznych, Promotor, 5/2013, s. 7-12.

2. Hancyk B., Materiały SEMINARIUM SZKOLENIOWE Dotyczące Rozporządzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.

3. Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym, Wydawnictwo Buch-Car, Błonie 2007.

4. Karta charakterystyki PROPYLEN DO POLIMERYZACJI, Unipetrol, modyfikacja 7(2), 2012.

5. Kociołek T., Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, http://www.firmabhp.com/ (dostęp 15.03.2015)

6. Obolewicz A., Zagrożenia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych a tunele drogowe, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2/2009.

7. Pabiś A., Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego, Technical Transactions. Chemistry, z.1-CH/2009, s. 75-93.

8. Poliński J., Problemy związane z transportem ładunków niebezpiecznych, Problemy Kolejnictwa, z. 137-138/2003, s. 43-58.

9. Popek., Towary niebezpieczne w transporcie morskim, Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2006.

10. Program szkolenia specjalistycznego w zakresie Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, KG, PSP, Warszawa 2014.

11. Szaniawska D., Wykłady z chemii technicznej realizowane w latach 2010-2014 na Wydziale Nawigacyjnym i Wydziale Mechanicznym, Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2010. Maszynopis.

12.Szaniawska D. Wykłady z chemii wody, paliw i smarów realizowane w latach 2010-2013 na Wydziale Mechanicznym, Akademii Morskiej w Szczecinie, Materiały dydaktyczne dla studentów, Szczecin 2010.

13.Szaniawska D., Gabriel-Półrolniczak U., Ćwirko K., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych i komputerowych z chemii technicznej, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2013.

14. Szaniawska D. Ćwirko K., Gabriel-Półrolniczak U., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii wody, paliw i smarów, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2013.

15. Ustawa z dnia 25 lutego o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011, nr 63, poz.322).

16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227, poz.1367)

17. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR 2011-2013.