backBack to 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 73-81

E-learning a współczesny uniwersytet


pdf Get full text pdf

Abstract

The main aim of this article is to draw attention on the contemporary challenges for universities in the 21st century and the impact of ICT in the learning process. The transfer of knowledge has become easier, but it does not mean that knowledge become less valuable. It is difficult to imagine the teaching process without new technologies. The article focuses on three main issues: university, e-learning and Massive Open Online Courses (MOOC). The article describes the changes in the structure and the main aims of the modern university. The author paid attention also on characteristics of the current model of university. E-learning is a relatively new phenomenon, the author tries to identify the differences between e-learning (pull model of learning ) and traditional model of teaching (push model of learning). The relations between the student and the lecturer, teacher have been changed too. The article also presents the law regulation concerning the distance learning in Poland. One of the most interesting issues in the new model of teaching are Massive Open Online Courses. The author explains that the MOOC are another way of the knowledge sharing for free (Open Access) and presents their advantages and disadvantages.

Key words

e-learning, distance learning, university, MOOC

References

1. Aguaded-Gómez J.I., The MOOC Revolution: A new form of educational from the technological paradigm?, Comunicar, 4l, XXI, 2013.

2. Auleytner J., Uniwersytet XXI wieku – Kuźnia nowego kapitału intelektualnego, Biuletyn PTE, Nr 2 (52)/2011 wydanie specjalne.

3. Czarkowski J.J., E-learning dla dorosłych, wyd. Difin, Warszawa 2012.

4. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, wyd. Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

5. Leja K., Zarządzanie uczelnią – koncepcje i współczesne wyzwania, wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6. Marszałek A., Uniwersytety w obliczu przemian ekonomiczno-społecznych w XXI wieku, E-mentor, Nr 5 (32)/2009.

7. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy – rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, wyd. SGH, Warszawa 2010

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 września 2007r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10. Trends in Global Distance Learning, Hanover Research, 2011, http://www.hanoverresearch.com/ wp-content/ uploads/2011/12/Trends-in-Global-Distance-Learning-Membership.pdf, (dostęp 24.04.2014)

11. Trzecia fala czyli masowe otwarte kursy online na uniwersytetach, http://www.e-mentor.edu.pl/ blog/ wpis/id/30, (dostęp 9.12.2013).

12. Wielbut V., Second Wave – Jak i dlaczego zmienia się szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych, wystąpienie na konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, http://www.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/02_e-edukacja.pdf, (dostęp 9.12.2013).

13. Yuan L., Powell S., MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education – A white paper, JISC 2013.