backBack to 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 96-106

pdf Get full text pdf

Abstract

In the paper, in the light of the requirements of the NQF as well as STCW and MARPOL Conventions, the range of chemical issues and also the methods and forms of teaching activities employed at the course of didactic process when implementing the subject of Chemistry at the maritime academy are analyzed. The possibilities of seizing the opportunity of the Chemistry education by students to acquire the knowledge, skills and competencies necessary for their future careers, are presented.

Key words

knowledge, skills, competencies, maritime education, chemistry, didactic process, National Qualification Frames, STCW and MARPOL Conventions

References

1. Skinder N.W., Chemia a ochrona środowiska, WSziP, Warszawa 1998.

2. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – podręcznik, wyd. MNiSzW, www.nauka.gov.pl (dostęp 5.02.2014).

3. Plewka Cz., Krajowe ramy kwalifikacji w doskonaleniu pracy nauczyciela i kształtowaniu kompetencji uczących się, General and Profesional Education 1, 2010, s. 5-28.

4. Walczak A., Konwencja STCW, 1978, znowelizowana w 1995 r. Główne postanowienia 
i propozycje wdrożeń w Polsce
, Szczecin 1996.

5. Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki, 73/78 Dz.U.1987.17.101 2005.07.29 uzup.Dz.U.2005.202.1679.

6. Kołwzan K., Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza przez statki. Realizacja wymogów załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 przez Polski Rejestr Statków S.A. Mat. XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych, SYMSO 2006, 285-292.

7. Wolniak R., Biały W., Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń, General and Profesional Education, 2, 2013, s. 32-43.