backBack to 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 15-22

pdf Get full text pdf

Abstract

The issue of sustainable development is most certainly a component of awareness of the whole society both in personal and global terms. Low level of people's ecological awareness is one of the factors of environmental crisis. Taking into consideration the guidelines of the ''Agenda 21'', environmental education should begin as early as possible, from the earliest years of a child's life, it ought to be developed and made more attractive on consecutive levels of schooling. Preschool age is a stage of extreme sensitivity to natural phenomena and external environment. Any neglects during early education will be difficult to compensate. It may become a serious barrier for the eco-development and consequently, they may have irreversible social and ecological consequences . The concept of sustainable development which was accepted during the Conference under the banner of ''Environment and development'' also called ''Earth Summit 1992'' in Rio de Janeiro in the year 1992 is referred to. The assumptions of ecological education in a nursery school included in the curriculum and nursery education programs are described. Practical solutions in the domain are shown. The research confirms a theory of awaking ecological awareness even since the earliest years of a child's life.

Key words

environmental education, ecological awareness, sustainable development, a nursery school, a child, methods, forms

References

1. Falkiewicz-Szult M., Ecological education of pre-school children as the rudiments of humanistic education, [w:] E. Fleszar (red.), ENVIRONMENTAL EDUCATION, Human Being in Environment, WN, US, Szczecin 2000

2. Falkiewicz-Szult M., Forming ecological awareness in pre-school aged children. W: E. Fleszar (red.), Sustainable Development, WN, US Szczecin 2005.

3. Frątczak J., Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej, WSP Bydgoszcz 1995.

4. Frątczakowie E. J., Edukacja  ekologiczna uczniów klas I-III. Część ogólna, Oficyna Wydawnicza TUVEX, Pabianice 1993.

5. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska – problemy społeczne, ekonomiczne, prawne, PWE, Warszawa 1995.

6. Helm J. H., Katz L. G, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, CODN, Warszawa 2003.

7. Kozłowski S., Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2000.

8. Kutyłowska G., Ekologia w przedszkolu, Wyd. DIDASKO, Warszawa 1996.

9. Marciniuk-Kluska A., Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 2013.

10. Morka D., Pakuła B., Efektywność zastosowania zróżnicowanych metod i technik w nauczaniu treści przyrodniczych w klasie trzeciej gimnazjum. W: M. Pedryc-Wrona (red.), Nauka, technika, społeczeństwo, wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

11. Wieczorek T., Edukacja i doradztwo rolnicze wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. W: Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie – materiały konferencyjne, CDiEwR, Poznań 1998.

12. Wiśniewska R., Elementy programu ABC…XXI wieku wspierające edukację przyrodniczą dzieci w wieku przedszkolnym. Nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Czerepaniak-Walczak w US, recenzent: dr Małgorzata Falkiewicz-Szult, Szczecin 2005.

13. Wiśniewska R., Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w przedszkolu. W: M. Królica,

E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007.

14. Andrzejewska J., Wierucka J., Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, WSiP S.A. Warszawa 2009.

15. Broda I., Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 2009.

16. Łojewska B., W świecie przedszkolaka. Program wychowania przedszkolnego, Wyd. KOBA, Kraków 2001.

17. Nowak-Grobelska K., Pilecka B., Program wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. Jestem częścią świata, Wydawnictwo "Kartex", Białe Błota- Bydgoszcz 2000.

18. Przybył A., Dziag K., Gładka M., Kaniewska M., Konarska G, Ja i mój świat. Program edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, WITEX Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe s.c., Warszawa 2001.

19. Pytlarczyk J., W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.Warszawa 2009.

20. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).