backBack to 1/2012
General and Professional Education
1/2012 pp. 15-22

pdf Get full text pdf

Abstract

Knowledge and understanding of basic economic concepts is crucial for the future orientation of a child in a world of economy and influences taken in this sphere behaviors. Nowadays, children earlier and earlier begin activity in the market, thus the role of economic knowledge increases. This paper presents the results of the research on the fundamental concepts of economic knowledge and understanding of market mechanisms by the children attending the first and sixth grades of primary school. In particular, it analyzes the process of gaining knowledge about money, banks and relation between the supply of a particular good and its price. The results show that children gradually gain economic knowledge, reaching the level enabling to understand the relations between particular actors of the market at the age of twelve.

Key words

economic knowledge, economic socialization, money, banks, children, teenagers

References

1. Bartosiewicz J., Wpływ środowiska lokalnego i rodzinnego na wiedzę ekonomiczną dzieci w wieku szkolnym. Unreported MA thesis (tutor: M. Goszczyńska). University of Warsaw. Faculty of Psychology. Warsaw 2003.

2. Berti E.A., Bombi A.S., The child’s construction of economics. Cambridge: Cambridge University Press 1988.

3. Bromboszcz E., Socjalizacja ekonomiczna – nowy kierunek socjalizacji. W: E. Mandal, R. Stefańska-Klar (red.), Współczesne problemy socjalizacji (s. 61-78). Silesian University. Katowice 1995.

4. Cychowska A.E., Rozumienie przez dzieci szkolne sposobów gospodarowania pieniędzmi w rodzinie. Unreported MA thesis (tutor: L. Wojciechowska), Podlaski University. Siedlce 2002.

5. Draniak, K., Porównanie rozumienia zjawisk ekonomicznych przez dzieci w wieku 6 i 8 lat. Unreported raport (tutor: M. Goszczyńska), University of Warsaw. Faculty of Psychology. Warsaw 2001.

6. Gasparski P., Motywacja dzieci do udziału w bankowych formach oszczędzania. Bank i Kredyt nr 3/1991b, 11-16.

7. Jasielska A., Maksymiuk R.A., Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warsaw 2010.

8. Kupisiewicz M., Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. Warsaw 2004a.

9. Kupisiewicz M., Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Metody diagnostyczne, ich cechy psychomotoryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. Warsaw 2004b.

10. Leiser D., Halamchi R.B., Children's understanding of market forces. Journal of Economic Psychology 27/2006.

11. Mandal E., Stefańska-Klar R. (red.), Współczesne problemy socjalizacji, (s. 39-60). Silesian University. Katowice 1995.

12. Roland-Lévy Ch., W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004 (s. 277-299).

13. Suchecka A., Wiedza ekonomiczna dzieci w wieku szkolnym. Unreported MA thesis (tutor: S. Kołodziej). Kozminski University. Warsaw 2009.