backBack to 4/2017
General and Professional Education
4/2017 pp. 3-7

Efektywność aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w praktyce działania edukacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy


pdf Get full text pdf

Abstract

Active forms of neutralization of the unemployment are characterized at the area of district employment office in Świdnica. Activity of the Work Club and forms of the active searching for work by unemployed are presented. These forms of searching for work are: participation in job seeking training; activation classes; providing access to an information and electronic databases, which are gaining self-employment and job search skills. The effectiveness of the Work Club ant the subject of the activating classes for the unemployed is highlighted.

Key words

the Work Clubs, activation classes for the unemployed

References

1. Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2009.

2. http://www.praca.swidnica.pl/portal/pl/6/Aktualnosci.html (dostęp 8.01.2017).

3. Informacja o realizacji usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2011.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2010 nr 177, poz. 1193).

5. Stelina, J., Przegląd zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej [w:] Prawo pracy a bezrobocie, red. nauk. L. Florek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003.

6. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, 2016.

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= WDU20040991001 (dostęp 8.01.2017).